Jeni abonuar me sukses!

Nëse dëshironi të kontribuoni më ju mund të merrni pjesë në pyetsorinë e mëposhtëm!

Pjesëmarrja juaj në këtë pyetësor është tërësisht vullnetare. Ju keni të drejtë të tërhiqeni nga pjesëmarrja në çdo moment pa dhënë asnjë shpjegim ose pa u përballur me ndonjë pasojë. Përgjigjet tuaja do të mbahen konfidenciale dhe anonime për të ruajtur privatësinë tuaj. Çdo e dhënë e mbledhur do të përdoret vetëm për qëllime kërkimore dhe do të raportohet në formë të përmbledhur. Përgjigjet individuale nuk do të jenë të identifikueshme në asnjë publikim ose raport që rezulton nga ky studim. Nëse keni ndonjë shqetësim ose pyetje në lidhje me këtë hulumtim ose pjesëmarrjen tuaj, ju lutemi mos ngurroni t’i adresoni ato në kutinë e tekstit për sqarim dhe një nga anëtarët e ekipit tonë do t’ju kontaktojë. Duke vazhduar me këtë pyetësor, ju po jepni pëlqimin tuaj të informuar për të marrë pjesë në këtë studim kërkimor.